U okviru projekta „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ dana
15.06.2022. održana je radionica o povećanju svijesti javnosti o sprječavanju nastanka
otpada, odvajanju otpada i ponovnoj uporabi. Radionicu je organizirala i vodila Čistoća
Opuzen d.o.o. koja je i nositelj projekta a ista se održala na prostoru reciklažnog
dvorišta Opuzen.
Cilj radionice je povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada, konkretno papira,
plastike i biorazgradivog otpada u ukupnom komunalnom otpadu koje će se od korisnika
prikupljati novo nabavljenim komunalnim vozilom. Istaknuto je kako će se prikupljenim
količinama otpada smanjiti udio odlaganja otpada na odlagalištu, a u reciklažnom
dvorištu će se taj otpad pripremati za obradu i recikliranje te zašto je važno odvojeno
prikupljati otpad. Radionicu je vodila voditeljica projekta Marlis Vodanović Musa koja je
između ostalog i predstavila rezultate o prikupljanju otpada kao i dugoročni cilj, a to je
odvojeno prikupiti 10% mase proizvedenog komunalnog otpada. Nakon podjele
spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, novim vozilom za odvojeno sakupljanje
otpada zapremnine 16 m3 na obračunskim mjestima korisnika osigurati će se pražnjenje
spremnika za reciklabilni materijal najmanje jednom mjesečno. Nabavkom novog vozila,
podjelom spremnika za sakupljanje reciklabilnog materijala te otvaranjem reciklažnog
dvorišta u Opuzenu biti će ispunjeni svi preduvjeti za uspostavu cjelovitog i održivog
sustava gospodarenja otpadom, a što će u konačnici imati dugoročni pozitivan utjecaj
na zaštitu okoliša.
Na kraju same radionice uslijedila su pitanja okupljenih.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa
„Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.271.662,37
kuna, a Europska unija uz intenzitet potpore od 84,9999997 % sufinancira projekt u
iznosu od 1.080.913,01 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 17. veljače 2021. do
15. lipnja 2022.

„Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost Čistoće Opuzen d.o.o.“

www.strukturnifondovi.hr

Kontaktirajte nas za više informacija:

Čistoća Opuzen d.o.o.

Matice hrvatske 9

20355 Opuzen

OIB:76374489207

Kontakt osoba: Marlis Vodanović Musa

Tel: +385 20 671 418

Faks: +385 20 671 422

e-mail: info@cistoca-opuzen.hr

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada
Skip to content