JAVNI NATJEČAJ  za izbor i imenovanje direktora – člana Uprave.

Na temelju Odluke Skupštine društva donesene 19. prosinca 2023. godine Čistoća Opuzen d.o.o. , iz Opuzena, Ulica Matice hrvatske 9, OIB: 76374489207, dana 20. prosinca 2023. godine raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ 

za izbor i imenovanje direktora – člana Uprave. 

 

Uvjeti za obavljanje posla:

  1. punoljetnost,
  2. hrvatsko državljanstvo,
  3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
  4. završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, društvenih i sličnih znanosti na kojem je stekao minimalno 180 ECTS bodova ili s tim izjednačeni studij
  5. najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci ili najmanje 1 (jedna) godina iskustva na rukovodećim poslovima na istim ili sličnim poslovima za koje se raspisuje ovaj natječaj
  6. osnovna osposobljenost za rad na računalu,
  7. da ne postoje zapreke iz 239. Zakona o trgovačkim društvima.

 

Uz prijavu na natječaj kandidat mora priložiti:

– životopis s kratkim opisom dosadašnjeg rada,

– preslik domovnice ili osobne iskaznice,

– preslik diplome/svjedodžbe/uvjerenja,

– preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 6 mjeseci,

– dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima po uvjetima gore iznad, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslik ugovora o radu, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci,

– dokaz o znanju rada na računalu (preslik uvjerenja, certifikata, potvrde, svjedodžbe ili vlastoručno potpisana izjava kandidata),

– program rada za razdoblje od 4 godine.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.

Prijava kandidata na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta

mora biti vlastoručno potpisana.

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici na adresu: Čistoća Opuzen d.o.o.,  Matice hrvatske 9, 20355 Opuzen, u roku od 15 dana od objave natječaja na mrežnoj stranici Društva i Narodnih novina d.d. s naznakom »Za natječaj – direktor-član Uprave«.

 

Prijave dostavljene na drugi način, kao i nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se intervju. Skupština društva će odrediti Povjerenstvo od tri člana za provedbu javnog natječaja.

 

Direktor-član Uprave se imenuje na četiri godine.

 

Čistoća Opuzen d.o.o. pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

 

Kandidati će o izboru biti obaviješteni u roku od 8 dana od izbora direktora-člana Uprave.

 

 

Čistoća Opuzen d.o.o.

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora – člana Uprave.
Skip to content