Krupni (glomazni) otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama. Ukoliko je glomazni otpad neodgovorno odbačen u prirodu ili na divlja odlagališta, troškove njegova uklanjanja plaćamo svi.
Odvoz ove vrste otpada možete, bez dodatne naknade naručiti dva puta godišnje, putem obrasca e-Zahtjev za odvozom glomaznog otpada.

e-Zahtjev za odvoz glomaznog otpada

 

Ime ili Naziv tvrtke
Prezime

Adresa

Broj telefona

E-mail

Šifra kupca

OIB

Dodajte opis glomaznog otpada (npr. Bijela tehnika, građevinski otpad, namještaj, gume…) i navedite volumen otpada u m3