Natječaj za prijam radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent za opće poslove -1 izvršitelj/ica

Na službenim internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 12. listopada 2021. godine, objavljen je Natječaj za prijam radnika na neodređeno vrijeme u trgovačko društvo Čistoća Opuzen d.o.o., na radno mjesto Referent za opće poslove -1 izvršitelj/ica, uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM SLUŽBENIKA

Opis poslova

Referent za opće poslove obavlja sljedeće poslove:

 • Prati sve zakonske propise koji se odnose na djelatnost Društva te o svim promjenama pravovremeno obavještava Upravu Društva i voditelje radnih jedinica
 • Sudjeluje u poslovima planiranja i provedbe jednostavne i javne nabave, prati javne natječaje i dostavlja informacije Upravi Društva
 • Vodi sve potrebne evidencije te sudjeluje u organizaciji i realizaciji svih aktivnosti Društva
 • Obavlja kadrovske poslove i poslove organizacije uredskog poslovanja
 • Izrađuje povremene izvještaje i akte po nalogu Uprave Društva
 • Izvršava pomoćne administrativne poslove u okviru poslova svoje radne jedinice
 • Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja RJ i Uprave Društva

Prethodna provjera znanja i sposobnosti:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Datum prethodne provjere znanja i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje bit će objavljeni na internet stranici www.cistoca-opuzen.hr najmanje pet dana prije provjere znanja.

Provjera znanja – pisano testiranje, provest će se iz područja opće informatičke pismenosti te ostalih znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj.

Testiranje se provodi iz sljedećih pravnih izvora:

 1. Zakon o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/2021)
 2. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Pravila testiranja:

 1. Nakon identifikacije kandidata, kandidatima će biti podjeljena pismena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su se kandidati prijavili.
 2. Kandidatima će biti podijeljen pisani test od 20 pitanja koji u sebi sadržavaju pitanja iz gore navedenih područja. Pismena provjera znanja traje ukupno 60 minuta.
 3. Za svaki točan odgovor dodjeljuje se 1 bod (maksimalan broj bodova na pisanom testu je 20), s tim da se točan odgovor ocjenjuje cijelim brojem (1 bod) dok netočan odgovor ne nosi nijedan bod.
 4. Smatra se da je kandidat položio test ako je od provjere navedene u točki 2. postigao najmanje 60% ukupnog broja bodova.

Intervju:

Intervju (razgovor) se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 60% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz razgovor utvrđuje interese, ciljeve i motivaciju za rad.

Kandidat može na intervjuu ostvariti do 10 bodova.

Zapisnik o provedenom testiranju i Odluka o prijemu kandidata biti će objavljena na internet stranici www.cistoca-opuzen.hr

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Rješenje o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za radno mjesto_Referent za opće poslove

Natječaj za prijam radnika na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent za opće poslove -1 izvršitelj/ica