Javna nabava novog komunalnog vozila za odvojeno sakupljanje otpada EMV 01/2021

Dana 30. lipnja 2021. godine Čistoća Opuzen d.o.o. pokrenula je postupak javne nabave novog komunalnog vozila za odvojeno sakupljanje otpada, EMV 01/2021. Predmet nabave sufinancirat će se sredstvima iz EU fondova – Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Maksimalni iznos prihvatljivih troškova projekta iz Kohezijskog fonda, odnosno iznos de minimis potpore koji se dodjeljuje projektu je 1.271.662,37 HRK, a stopa sufinanciranja projekta je 84,9999997% ukupno prihvatljivih troškova.
Javno otvaranje ponuda održati će se 23.07.2021.godine u 10:00 sati.
Dokumentacija o nabavi dostupna je na stranicama EOJN RH, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Javna nabava novog komunalnog vozila za odvojeno sakupljanje otpada EMV 01/2021